Answersheet for
SET April 2017

Career at MC Square Education

Upload your resume
(Allowed files .doc, .docx)

Success StoriesLINA JADHAV
CSIR-NET-LS
PRATHAMESH SORTUR
BAMS
KEDAR PATHAK
GATE
PRACHI
GATE
GANESH MANKAR
BARC
KEDAR
GATE 2015
BHAVANA BHARAMBE
GATE
DEEPAK KHAIRNAR
SET-MAHARASHTRA
PALLAVI
CSIR NET LS
UMA JADHAV
GATE
DRISHYA NAIR
MBBS
SAKALYA CHAVAN
CSIR NET JRF
RAJ MAJUMDAR
CSIR-NET-LS
PRAVIN MARATHE
ACTREC-JRF
KETAKI NAIK
ICMR JRF
KSHITIJA KAMBLE
MBBS
KASHIMIRI JADHAV
CSIR-NET-LS
SHITAL
GATE